LEAN CONCEPTS ACADEMY


Kurser och utbildningar i världsklass


Lean Concepts Academy erbjuder ett flertal leanutbildningar där praktik varvas med teori.

 

Lean Introduktion

Kursen ger en introduktion till begreppet Lean och hur det används inom administration, tjänster och service.

Lean är ett tanke- och arbetssätt som inte ska jämföras med traditionella effektiviserings-, kvalitets- och ledningssystem. Fokus ligger på att kunden/mottagaren ska få rätt kvalitet, i rätt tid utan att ta mer resurser i anspråk.

Det unika med Lean är att man tittar på ett arbetsflöde ur ett tvärfunktionellt perspektiv, vilket betyder att personer och avdelningar involveras över “gränserna”. Tillsammans förebygger man slöserier såsom att korrigera, rätta och leta. Lean engagerar, stimulerar och berör alla.

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill förstå och känna till begreppet Lean.

Kursmål

 • Få en övergripande bild av Lean tanke- och arbetssätt.
 • Hur och var kan en Lean resa börja?
 • Vilka resultat är det möjligt att förvänta sig?

Kursprogram

En halvdags workshop (09.00-14.30) som innehåller:

 • Lean begreppet.
 • Från tankesätt till arbetssätt.
 • Vad är värdeskapande och vad är inte värdeskapande? (här tar vi hjälp av era egna exempel för gemensamt lärande)
 • Praktiska exempel från olika verksamheter inom privat och offentlig sektor.

Course dates

2019-04-04 | LEAN INTRODUKTION| Stockholm

Date
2019-04-04

Time
09:00

Location
Stockholm

Price
2950 SEK excl. VAT

Contact person
Paula Braun

Max participants
12

2019-05-13 | LEAN INTRODUKTION| Göteborg

Date
2019-05-13

Time
09:00

Location
Göteborg

Price
2950 SEK excl. VAT

Contact person
Paula Braun

Max participants
12

2018-06-11 | LEAN INTRODUKTION| Stockholm

Date
2019-06-11

Time
09:00

Location
Stockholm

Price
2950 SEK excl. VAT

Contact person
Paula Braun

Max participants
12

2018-08-27 | LEAN INTRODUKTION| Göteborg

Date
2019-08-27

Time
09:00

Location
Göteborg

Price
2950 SEK excl. VAT

Contact person
Paula Braun

Max participants
12

Lean Basics

Avgörande för att uppnå de goda resultat som Lean leder till är en bra start. Genom Lean Grundutbildning får du bekanta dig med Lean ur ett vidare perspektiv. Vi varvar teori och praktik med hemuppgifter. Lean utgör en ledningsfilosofi där problemlösning och utveckling är en naturlig del av det dagliga arbetet. Varje medarbetares kunskap och engagemang är avgörande för framgång och resultat. Som stöd för problemlösningen finns konkreta och praktiska metoder.

Det unika med Lean är att man tittar på ett arbetsflöde ur ett tvärfunktionellt perspektiv, vilket betyder att personer och avdelningar involveras över “gränserna”. Tillsammans förebygger man slöserier såsom att korrigera, rätta och leta. Lean engagerar, stimulerar och berör alla.

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ledare eller Lean-coach eller arbetar i verksamhet inriktad på Lean. Du som vill sätta dig mer in i både verktygen och de bakomliggande tankegångarna.

Genom ett samarbete med Högskolan Väst, erbjuder vi möjligheten att få 7,5 högskolepoäng för denna utbildning. För mer information kontakta oss.

Kursmål

Kunna urskilja vad som krävs för ett genuint och insiktsfullt förbättringsarbete.

Pröva metoder och verktyg för ett engagerat förbättringsarbete.

Tillämpa PDCA i det egna lärandet.

Underlag för hur Lean kan introduceras i egen verksamhet.

Kursprogram

Kursen består av fem block under nio dagar.

BLOCK – A: Grunderna i Lean

BLOCK – B: Värdeflödesanalys

BLOCK – C: Visualisering och Ordning och reda / 5S / Förbättringsgrupper

BLOCK – D: Roller och ledarskap

BLOCK – E: Reflektion och uppföljning

Course dates

2017-02-03 | LEAN GRUNDUTBILDNING| Stockholm

Kursprogram

Kursen består av fem block under nio dagar.

BLOCK – A: Grunderna i Lean

 • 3/2 | 9.00-16.30

BLOCK – B: Värdeflödesanalys

 • 7/3 | 9.00-17.00
 • 8/3 | 8.30-16.30

BLOCK – C: Visualisering och Ordning och reda / 5S

 • 5/4 | 9.00-17.00
 • 6/4 | 9.00-17.00

Förbättringsgrupper

 • 7/4 | 8.30-16.30

BLOCK – D: Roller och ledarskap

 • 11/5 | 9.00-17.00
 • 12/5 | 8.30-16.30

BLOCK – E: Reflektion och uppföljning

 • 3/10 | 9.00-16.30

Date
2019-10-24

Time
09:00 -

Location
Stockholm

Price
58750 SEK excl. VAT

Contact person
Paula Braun

Max participants
12

2017-09-18 | LEAN GRUNDUTBILDNING| Stockholm

Kursprogram

Kursen består av fem block under nio dagar.

BLOCK – A: Grunderna i Lean

   • 18/9 | 9.00-16.30

BLOCK – B: Värdeflödesanalys

   • 19/10 | 9.00-17.00
   • 20/10 | 8.30-16.30

BLOCK – C: Visualisering och Ordning och reda / 5S

   • 15/11 | 9.00-17.00
   • 1611 | 9.00-17.00

Förbättringsgrupper

   • 17/11 | 8.30-16.30

BLOCK – D: Roller och ledarskap

   • 14/12 | 9.00-17.00
   • 15/12 | 8.30-16.30

BLOCK – E: Reflektion och uppföljning

  • 6/4 2018 | 9.00-16.30

Date
2019-03-25

Time
09:00 -

Location
Stockholm

Price
58750 SEK excl. VAT

Contact person
Paula Braun

Max participants
12

Lean A3-analys

Ständig kontroll och påbackning av medarbetare, beskriver det din ledarroll? Vad gör en Lean ledare för att inte ta över ansvaret för en uppgift? Hur balanserar du mellan att delge din egen expertis och fungera som support för den som ska utföra uppgiften?

För att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete framgångsrikt ställs särskilda krav på dig som ledare. Angreppssättet vi tränar ger dig en mer motiverande och stödjande roll där fakta och reflektion utgör en naturlig del. Utifrån en strukturerad teknik tränas du i att utveckla drivkraften, lärandet och kapaciteten hos medarbetaren. Vi utgår från egna verkliga problemställningar, vilket gör att utbildningen ger återbäring till verksamheten direkt.

Utbildningen är baserad på vår kollega John Shooks bok ”Lean Management med hjälp av A3 Analyser” och är översatt av oss. Lean Concepts har ensamrätt på kursens utformning och innehåll kopplat till boken, vilket gör denna utbildning unik i Sverige.

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla en problemlösarkultur på djupet i din organisation, där du utgör en viktig kugge. Denna kurs passar för dig som har erfarenhet av Leanarbete och vill träna så väl din egen som medarbetarnas tankesätt och beslutsfattande.

Kursmål

Hur får man till ett organisatoriskt lärande? Genom att träna A3 som är ett ledningsverktyg får du ett stegvis praktiskt sätt att angripa detta. Vi tittar på den nuvarande situationen, gräver djupt för att finna grundorsakerna till problemen. Åtskilliga motmedel övervägs – inte bara den till synes mest uppenbara lösningen. En implementeringsplan läggs noggrant upp och vi samlar omsorgsfullt in fakta för att se om våra motmedel faktiskt har förbättrat situationen. Processen, som vi tillsammans följer över tid, löser problem samtidigt som medarbetarna utvecklas. I denna workshop får du träna dig hur detta sker.

Kursprogram

Kursen består av tre block under 4 dagar.

BLOCK – A: Processen för problemlösning och arbete med egen problemställning.

 • 7/5 | 9.00-17.30

Praktiskt träning i Lean tankesätt.

 • 8/5 | 8.30-16.30

BLOCK – B: Fortsatt arbete med problemställning och arbete med orsaksanalys.

 • 11/6 | 9.00-17.00

BLOCK – C: Förankring och uppföljning.

 • 19/6 | 9.00-16.30

Course dates

2019-05-07 | LEAN A3-ANALYS| Stockholm

Date
2019-05-07

Time
09:00 -

Location
Stockholm

Price
25190 SEK excl. VAT

Contact person
Paula Braun

Max participants
12

Vi erbjuder även:

Företagsinterna kurser


Utbildningarna utgör ett viktigt komplement i vårt nära samarbete med dig som kund. Vi vet att man lär bäst tillsammans. Alla våra utbildningar kan med fördel utföras i er egen verksamhet och anpassas efter era behov och frågeställningar. Tillsammans utformar vi vad som passar er bäst med hjälp av vår gemensamma erfarenhet.

Vår Lean Management utbildning för ledningsgrupper genomförs alltid internt. I utbildningen ges implementeringsstöd och kompetensöverföring till ledning, specifikt anpassat efter respektive organisation. Vi stöttar och guidar genom hjälp till självhjälp och genomför praktiskt och självupplevt förbättringsarbete i ledningsgruppen. Syftet är att ge en övergripande bild av Lean tanke- och arbetssätt ur ledningsperspektiv samt inventera och prioritera angelägna förbättringsområden inom verksamheten.

Vi är duktiga på att skapa unika utbildningsupplägg för er och våra utbildningar kan kompletteras med olika simuleringar beroende på syfte. Vi väver gärna in era egna erfarenheter och exempel så att ni själva kan utgöra en del av utbildningen tillsammans med våra erfarna handledare. För att kunna erbjuda er vår expertis på bästa sätt och skräddarsy innehållet vill vi gärna förstå vart ni befinner er i Lean resan och er ambitionsnivå.

Kontakta oss för dialog kring era önskemål, utbildningsbehov samt offert. Ni når oss på mail info@leanconcepts.se eller på telefon 070-688 98 63.

Lean Management workshop

Kursinnehåll

Med hjälp av beprövade metoder tränar vi er ledningsgrupp. Fokus är att nå verksamhetens mål. Vägen dit, att coacha och utveckla sina medarbetare. Detta kräver tillit och respekt och genuint och insiktsfullt förbättringsarbete. Utgångspunkten är era egna problemställningar och utmaningarna i ledningsarbetet. Finns det ett systematiskt, disciplinerat och välplanerat arbetssätt? Hanteras mänskliga mjuka frågor samtidigt med hårda, tekniska och strukturella frågor? Denna utbildning genomförs internt hos er för att vi då kan skapa ett anpassat upplägg till specifik målgrupp och syfte men också till den utvecklingsfas som organisationen befinner sig i. Vi stöttar er genom hjälp till självhjälp och genomför praktiskt och självupplevt förbättringsarbete i det egna ledningsarbetet.

Kursmål

Inventera och prioritera angelägna förbättringsområden i ledningsarbetet.

Praktiska förbättringsinsatser i ledningsarbetet utifrån en gemensamt framtagen handlingsplan med syfte att förbättra kvalitet och flexibilitet inom det prioriterade området.

Att få insikt i den påverkan som förbättringsinsatser har på beslutsprocesser och hur beslut påverkar förbättringsinsatser.

Att, ur ett ledarskapsperspektiv, diskutera och identifiera möjliga hinder inom ramen för existerande policys (direktiv, belöningssystem, ramverk, ledningsprocesser, etc.) för att utveckla en problemlösarkultur.

Att utveckla chefer som gemensamt kan vara bra bollplank/stöd till varandra för ett fortsatt bra gemensamt lärande.

Inblick i olika leanverktyg samt dess syfte och hur man skapar en kultur där ”problem är möjligheter”.

Kursprogram

Denna workshop består av 5 block som sträcker sig över 6 dagar:

 • BLOCK A – (dag 1 | 09.00-17.00) Lean ur ett ledarskapsperspektiv och inventering/prioritering av förbättringsområden.
 • BLOCK B – (dag 2 | 09.00-17.00 – dag 3 | 08.30- 12.00) Förbättringsarbete i praktiken; arbete i olika förbättringsgrupper.
 • BLOCK C – (dag 4 | 09.00-17.00) Uppföljningstillfälle där vi stöttar och guidar er och tillsammans tar vara på reflektioner och erfarenheter från det praktiska förbättringsarbetet.
 • BLOCK D– (dag 5 | 09.00-17.00) Uppföljningstillfälle där vi guidar er och tillsammans tar vara på reflektioner och lärdomar av handlingsplan och det praktiska förbättringsarbetet.
 • BLOCK E– (dag 6 | 09.00-17.00) Uppföljningstillfälle där vi guidar er och tillsammans tar vara på reflektioner och lärdomar av handlingsplan och det praktiska förbättringsarbetet.

Målgrupp

För den ledningsgrupp som vill påbörja genuint förbättringsarbete för effektivare styrning och ledning av verksamheten, men även för den ledningsgrupp i verksamheter som ska eller redan påbörjat en leanimplementering och nu vill bredda sina erfarenheter för att kunna utgöra ett ännu bättre stöd i verksamheten.

Nätverksforum


Ett exklusivt nätverk riktat till dig som jobbat aktivt med Lean ett tag, främst för våra kunder men även andra kan skicka in intresseanmälan. Här delar du med dig av dina erfarenheter samtidigt som du får höra om andras . På så vis skapas ett lärande. Det finns mycket utrymme för frågor och diskussioner vid träffarna. Målsättningen är att blanda olika branscher. Vi träffas i våra lokaler i Gamla Stan, Stockholm. Vi bjuder in ett begränsat antal utvalda deltagare och det är först till kvarn som gäller.