KONCEPTET LEAN


Fler bra dagar på jobbet!


”Det som gör att verksamheten vid ”Leanföretag” sticker ut, är sättet på vilket de nära kopplar samman själva arbetsprocessen med processen för lärande hur man kan göra saker bättre än de görs idag. Verksamheten utformas uttryckligen för att avslöja problem när de uppstår… och ledarna utvecklar och uppmuntrar ständigt sina medarbetares (problemlösnings-) förmåga att utforma, förbättra och tillämpa sådana förbättringar.”

STEVEN SPEAR, Harvard Business Review, September 2005

 

Vad är Lean?

Lean är en bevisat framgångsrik ledningsfilosofi/ affärskoncept och det har visat sig att den är tillämpbar oavsett storlek på verksamheten, eller typ av verksamhet. Det handlar om att lära oss se och eliminera de olika former av slöserier/tidstjuvar/merarbete som finns inbyggt i våra arbetssätt och se till vad som skapar värde ur kundens perspektiv.

De som lyckats väl i nyttjandet av Lean som strategi går direkt att härleda till att man börjat med att ta till sig det grundläggande tankesättet (förmågan att lära sig att lära – bli en lärandeorganisation). Därefter, och på ett strukturerat och genuint sätt, tagit till sig, nyttjat och anpassat ”verktygen” för problemlösning och uppnåendet av kontinuerliga förbättringar (introduktionen av en förbättringskultur!).

Lean är processorienterat för att:

  • Utveckla människor
  • Utveckla processer/flöden, och
  • Utveckla förmågan att lösa problem – utveckla en problemlösarkultur

Våga utmana dina processer!

Fördubbla produktiviteten genom allas engagemang.

Lean är ett sätt att få mer gjort med befintliga resurser, skapa en flexiblare verksamhet, korta ledtiderna, öka kvaliteten och skapa högre värde för kunden. ”Att arbeta lugnare men få mera gjort!”

Lean tanke och arbetssätt
Lean innehåller en rad bärande principer. Målet är att ta bort slöserier/tidstjuvar och merarbete och skapa värde med kundfokus. I det ingår att leverera rätt kvalitet vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad/pris. Grunden är kundfokus genom:

  • Medarbetarengagemang och lagarbete
  • Stabilitet och standard
  • Inbyggd kvalitet i varje led
  • Efterfrågestyrt arbetsflöde och kort ledtid
  • Kontinuerliga förbättringar