REFERENSUPPDRAG


Ledningsgruppsutveckling för Botkyrka kommun


Inom ramen för Botkyrka kommuns ledord ”Långt ifrån lagom” eftersträvar kommunledningen en välfungerande och resurseffektiv verksamhet. Lean Concepts har stöttat och stöttar de flesta förvaltningarna inom Botkyrka kommun med verksamhets- och organisationsutveckling på olika nivåer i organisationen.

 

Uppdraget för ledningsgruppen för Tekniska förvaltningen, med ca 250 medarbetare, innebar extra utmaningar då förvaltningen i sin sammansättning var ny, omorganisation har skett och en ny externt rekryterad chef var tillsatt för att leda en ny ledningsgrupp. Vårt uppdrag består av att hjälpa till med att tydliggöra syfte, skapa samsyn och arbetssätt för ett effektivt och kvalitativt ledningsarbete. Upplägget skräddarsyddes för att bland annat:

  • Ta vara på erfarenheter hos var och en i ledningsgruppen.
  • Skapa insyn kring den nya förvaltningens uppdrag och utmaningar.
  • Skapa en gemensam bild av hur förvaltningen ska uppnå sina åtaganden och ställda förväntningar.
  • Utveckla en grupp chefer som gemensamt kan vara bra bollplank och stöd till varandra för gemensamt lärande.
  • Gemensamt och konkret hantera den nya förvaltningens utmaningar.

Vad vi gjort

Under sex inplanerade dagar med genomgångar och workshops skapades grundstrukturen för en fungerande ledningsgrupp där vi arbetade med aktuella problemställningar utifrån ledningsgruppens uppdrag.

Som resultat samarbetade ledningsgruppen strukturerat med sin handlingsplan i syfte att ta fram strategier och arbetssätt för att nå förvaltningens övergripande mål. Arbetet i ledningsgruppen och även i förvaltningens vidare organisation präglas nu av en förbättringskultur stöttat av i organisationen förankrade tillämpningar av visualisering i form av förbättrings- och måltavlor, samt daglig styrning. Träning och utbildning utifrån ”hjälp till självhjälp” har varit central för att framgångsrikt minimera konsultinsatserna.

 

Brahehälsan

Samarbetet började 2009. Symptom visade på att problemen som fanns var hög upplevd stress, sjukskrivningar och hög personalomsättning.

Läs mer

Logistikcompaniett

Samarbetet mellan Lean Concepts och Logistikcompaniett startade 2010 och målet var att skapa medarbetarengagemang i alla led.

Läs mer

Attendo Region Väst

Samarbetet mellan Lean Concepts och Attendo inleddes 2012 och fokuserar på ledningsgruppsutveckling. Vi har tränat och utbildat chefer i sin gemensamma ledningsroll och utgör även bollplank till VD och Vice VD som även själva jobbar i förbättringsgrupper.

Läs mer

Botkyrka kommun

Inom ramen för Botkyrka kommuns ledord "Långt ifrån lagom" eftersträvar kommunledningen en välfungerande och resurseffektiv verksamhet. Lean Concepts har stöttat och stöttar de flesta förvaltningarna inom Botkyrka kommun med verksamhets- och organisationsutveckling på olika nivåer i organisationen.

Läs mer